top of page

VÅRE

FAGOMRÅDER

BARNE- OG FAMILIERETT

BARNE- OG FAMILIERETT

Advokat Hanne Lilleby har i en årrekke bistått personklienter innen rettsområdene barne- og familierett og har som mål å beholde og videreutvikle en solid kompetanse innen disse rettsområdene.

 

I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne løsninger for å unngå at det oppstår konflikter. Vi legger derfor vekt på å forebygge konflikter gjennom å gi råd om opprettelse av ektepakter, samboeravtaler og testamenter.

Kontakt oss her

BARNEVERN

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

 

For flertallet av de familiene som kommer i kontakt med barneverntjenesten, blir hjelpetiltak i hjemmet vurdert som tilstrekkelig. Plassering av barn utenfor hjemmet er bare aktuelt dersom slike hjelpetiltak ikke er nok til å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon.

 

Vi har en rekke oppdrag for private parter i saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse og samvær etter barnevernloven.

 

Den som er part i sak hvor barnevernet uten samtykke fra foreldrene har fattet vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet (akuttvedtak), vedtatt plassering eller tilbakehold av et barn i institusjon eller startet forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda for sosiale saker, har krav på fritt rettsråd uten behovsprøving. Dette betyr at det Offentlige vil dekke nødvendige advokatutgifter i saken.

Kontakt oss her

BARNEVERN

SAMLIVSBRUDD/ SKILSMISSE

Ektefeller og samboere velger å gå fra hverandre av mange årsaker. Det være seg utroskap, økonomiske problemer eller at man rett og slett har forandret seg og ikke føler det samme som tidligere.  I slike saker er som oftest det økonomiske oppgjøret mellom partene, fast bosted for barna og samværsrett som er tvistetema.

 

Advokat Hanne Lilleby har bred erfaring i barnefordelingssaker, farskapssaker og andre saker med barnerettslige problemstillinger. I slike saker er vi spesielt opptatt av å finne gode løsninger med overordnet fokus på hensynet til barnas beste.

 

Vi yter også bistand i saker om felleseieskifte, og er til enhver tid involvert i flere større og mindre skifteoppgjør mellom ektefeller.  

Kontakt oss her

SAMLIVSBRUDD/SKILSMISSE
KONKURS

SKATT OG AVGIFT

Skatt og merverdiavgift er et omfattende, detaljert og komplisert fagfelt.

 

I tillegg endres skattelovgivningen til stadighet gjennom reformer, statsbudsjetter og rettspraksis. Derfor er det viktig å følge med.

Kjøp og salg av eiendom, løsøre, aksjer eller virksomhet, generasjonsskifter, utbytte, lån, fisjon og fusjon, har alle skatterettslige konsekvenser. I tillegg til planlegging er det viktig å påse at alt gjøres riktig, herunder at selvangivelse og øvrige skjemaer leveres riktig utfylt til riktig tid.

Flere av våre advokater har stor faglig og praktisk innsikt innen skatte- og avgiftsrett, både for bedrifter, privatpersoner og skattefrie institusjoner. Eksempelvis kan vi tilby privatpersoner og bedrifter bistand ved bokettersyn og korrespondanse med skattemyndigheter, selskapsgjennomgang (due diligence) og skatterådgivning ved kjøp og salg av virksomhet, og valg av organisasjonsform.

 

Vi kan bistå med spørsmål relatert til selvangivelse, aksjonærregisteroppgave eller andre skjemaer, og påta oss utfylling av disse. Vi bistår også med registrering i merverdiavgiftsregisteret og spørsmål relatert til merverdiavgift. I tillegg til skatterådgivning tar vi også prosedyreoppdrag innen skatt og merverdiavgift. Regnskapsførere og revisorer er også velkomne til å ta kontakt med oss.

Kontakt oss her.

SKATT OG AVGIFT

ERSTATNINGSRETT

Erstatningsretten omhandler vilkår for utmåling av erstatning.

 

Erstatningskrav kan utløses fra mange ulike omstendigheter, men som hovedregel må det være lidt et økonomisk tap forårsaket av skade på person eller eiendom. I tillegg er det ofte et skyldkrav som må være oppfylt. I visse tilfeller kan det gis oppreisning uten at det foreligger et økonomisk tap. Feil, mangler, eller forsinkelser ved kjøp, kan også gir rett til erstatning eller prisavslag.

Mange har tegnet ulike forsikringer, og det finnes ulike ordninger for erstatning for pasientskade, voldsoffererstatning, mv. Vi bistår bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som krever erstatning, eller som har fått erstatningskrav mot seg. Som regel må kravet gjøres gjeldende innen rimelig tid, og venter man for lenge kan kravet være foreldet. Noen ganger er det nødvendig å gå til rettssak. Våre advokater har lang og bred erfaring innen erstatningssaker.

Dersom inntektsforholdene og sakens karakter tilsier det, kan vi utføre oppdrag under den offentlige ordningen med fri rettshjelp.

Kontakt oss her.

ERSTATNINGSRETT

BISTANDSADVOKAT

De som har blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling eller er pårørende til noen som er utsatt for dette, kan ha krav på bistandsadvokat. Eksempler på saker som gir rett til bistandsadvokat er ofre for familievold, seksuelle overgrep, menneskehandel, tvangsgifte og de som er fornærmet i mer alvorlige voldssaker.

 

Advokat Hanne Lilleby har blant annet erfaring som Bistandsadvokat fra 22. Juli saken i 2011/12 og var en av to koordinerende bistandsadvokat i en større overgrepssak i 2016 med over 100 fornærmede.  

 

Der det oppnevnes bistandsadvokat betaler Staten for støtten som ytes i forbindelse med saken.

 

Oppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskningen av saken og under hovedforhandlingen for domstolene.

 

Vi sørger for at politiet sikrer de nødvendige bevis, bistår i forbindelse med avhør, gjennomgår saken med deg, holder deg orientert om sakens fremdrift, vurderer eventuell henleggelse og klage på denne. Videre bistår vi med å fremme krav om erstatning fra gjerningsmannen i forbindelse med at straffesaken behandles ved domstolene.

 

Kontakt oss her.

BISTANDSADVOKAT

STRAFFERETT

Innen strafferett kan vi bistå som forsvarer og bistandsadvokat, men også med rådgivning ved vurdering av om straffbart forhold er begått og mulig anmeldelse.

 

Mange straffbare forhold utløser i tillegg et krav om erstatning. Dette vil også være forhold våre advokater kan være behjelpelige med.

 

Kontoret har bred og lang erfaring innenfor strafferettens område. Våre advokater har håndtert straffesaker innenfor alle deler av fagfeltet, herunder har både advokat Eid og Fremstad erfaring fra påtalemyndighetene. Advokat Fremstad er også oppnevnt som offentlig forsvarer ved Vestre Innlandet  tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

I de fleste straffesaker dekker retten salær for forsvareroppdrag fra det tidspunktet det er tatt ut tiltalte i saken. Retten dekker også salæret ved vurdering av varetektsfengsling. Når saken er under etterforskning - altså før tiltale er tatt ut - vil klienten normalt måtte dekke salæret selv.

 

Dersom det er særlig grunn for bistand av forsvarer i saken på etterforskningsstadiet kan dekning av salær innvilges på særskilt grunnlag. I enkelte saker vil også pårørende ha krav på dekning av salæret fra retten.

 

Kontakt oss her.

STRAFFERETT

ARBEIDSRETT

Trenger du råd og hjelp i forbindelse med ansettelsesforhold?

 

Innen arbeidsretten kan det være behov for juridisk bistand i forbindelse med ansettelser og oppsigelser, bruk av utenlandsk arbeidskraft, innleid arbeidskraft, midlertidige ansettelser eller lønnsforhold.

 

Arbeidsretten er omfattende, og det gjelder ulike krav og regler i ulike bransjer. I tillegg til arbeidsmiljøloven gjelder en rekke nasjonale og internasjonale regler og forordninger.

Enten det gjelder ansettelse, innleie, nedbemanning, oppsigelse / avskjed, eller spørsmål relatert til lønn og arbeidstider eller andre ting, kan våre advokater bistå deg. Vi bistår både bedrifter og privatpersoner, både arbeidsgivere og arbeidstakere, med alt som har med arbeidsrett å gjøre.

I saker som gjelder oppsigelse / avskjed kan vi utføre oppdrag under den offentlige ordningen med fri rettshjelp, dersom inntektsforholdene tilsier det.

Kontakt oss her.

ARBEIDSRETT
DØDSBO

AVTALERETT

Gode, skriftlige avtaler kan forebygge misforståelser og konflikter. I prinsippet er det avtalefrihet innenfor lovens grenser, men ofte kan det oppstå tvil eller uenighet om hva som er avtalt.

Vi bistår med utarbeidelse, rådgivning og tolkning av alle typer avtaler, herunder blant annet kjøpsavtaler, husleieavtaler, samarbeidsavtaler, transportavtaler, ansettelsesavtaler, aksjonæravtaler mv.

Vi bistår naturligvis også med konflikthåndtering vedrørende avtaler, og om det ikke er mulig å løse konflikten i minnelighet kan vi bistå med prosedyre for retten.

Dersom inntektsforholdene og sakens karakter tilsier det, kan vi utføre oppdrag under den offentlige ordningen med fri rettshjelp.

Kontakt oss her.

AVTALERETT

ARVERETT OG SKIFTE

Vi har bred erfaring når det gjelder behandling av arvetvister.

 

Det er i mange tilfeller av stor viktighet å påbegynne planleggingen av generasjonsskifter før arvefallet skjer.

Kontakt oss her.

ARVERETT OG SKIFTE

TESTAMENT OG SAMBOERKONTRAKTER

TESTAMENT / SAMBOERKONTRAKTER

FAST EIENDOM

Vi bistår regelmessig klienter i forbindelse med oppgjør knyttet til kjøp og salg av fast eiendom i form av private boliger/ fritidseiendommer.

 

Hvor kjøper og selger har funnet hverandre og avtaler overdragelse av eiendom, kan det være hensiktsmessig og kostnadseffektivt med bistand fra advokat i selve kontrakts- og oppgjørsfasen.

 

Vi bistår med utarbeidelse av kjøpekontrakt, herunder kontraktsmøte om ønskelig, skjøte og evt. andre nødvendige dokumenter. Vi besørger tinglysning og sletting av alle nødvendige hjemmels- og pantedokumenter, og sikrer korrekt økonomisk oppgjør for begge parter.

Kontakt oss her.

FAST EIENDOM

SELSKAPS- OG FORRETNINGSRETT

Selskapsretten regulerer selskapsformene aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, enkeltpersonforetak og indre selskaper.

 

Valg av organisasjonsform har både selskapsrettslige og skatterettslige konsekvenser.

 

Selskapslovgivningen har regler om kapitalkrav, kapitalendringer og transaksjoner, organisasjon og ledelse.

Den regulerer selskapet fra oppstart til avvikling.

 

Vi har allsidig erfaring og kompetanse innen selskapsrett, og kan bistå med både rådgivning og utarbeidelse av selskapsdokumenter, skjemaer, og besørge nødvendige registreringer i Brønnøysundregistrene, alt fra etablering av selskap til alle typer transaksjoner og reorganiseringsprosesser til avvikling.

 

Vi gir råd og veiledning til alle typer selskaper og foreninger. Regnskapsførere og revisorer er også velkomne til å ta kontakt med oss her.

SELSKAPS- OG FORENINGSRETT
bottom of page