Priser

Vår beregning av godtgjørelse/salær for advokatbistand fastsettes etter en vurdering hvor flere forhold tas i betraktning. Anvendt tid på oppdraget er den viktigste faktor, men for øvrig tas hensyn til sakens vanskelighetsgrad og hva klienten konkret har oppnådd gjennom bistanden, samt de verdier saken gjelder. Det vil på forhånd være vanskelig å si noe eksakt om hvor mye de totale sakskostnadene vil beløpe seg til da de vil være avhengig av sakens omfang og kompleksitet. Vi legger Advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse til grunn når vi beregner salær. Vi er underlagt Advokatforeningens etiske regelverk, og følger regler for god advokatskikk.

Ved beregningen av salæret benytter vårt firma for tiden en timesats som varierer fra kr. 1.500 - kr. 2.500, som tillegges 25 % mva., hvilket gir kr. 1.875 - kr. 3.125 per time. Ved fri rettshjelp gjelder andre satser.

Les våre vilkår her