top of page

VÅRE

PRISER

Advokatene Storgata 2 ANS er opptatt av å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I oversiktlige saker vil vi etter forhåndsavtale kunne gi fast pris på forhånd.

 

Timepris: 1.800 kr + mva.

Ved telefonsamtaler som bærer preg av juridisk rådgivning faktureres minimum

15 minutter (kr. 450 + mva).

Telefonhenvendelser utenom kontortid faktureres minimum

30 minutter (kr. 900 + mva)

På testament og samboerkontrakter tilbyr vi fastpris

Testament: kr. 4.000 + mva

Samboerkontrakt: kr. 4.000 + mva

Samlepris ved utarbeidelse av begge deler: kr. 6.000 + mva

INFORMASJON OM

FRI RETTSHJELP

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.

Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

 

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene.

 

Det er i utgangspunktet noen prioriterte områder man har krav på fri rettshjelp i.

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er :

 • familiesaker( barnefordeling / økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd)

 • noen typer klagesaker til NAV,

 • erstatning for personskade, 

 • oppsigelse/utkastelse av bolig

 • oppsigelse i arbeidsforhold.

 • bistand ved søking av voldsoffererstatning.

 • vurdering av anmeldelse

 

I andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp.

 

Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

 

 

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 350.000 kroner eller nettoformue over 150.000 kroner.

 

Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 540.000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

 

Dersom søknaden gjelder en konflikt der ektefellen eller samboeren din er motpart, er det bare din egen økonomi som blir vurdert. Men har du fått ny samboer, blir din og din nye samboers inntekt vurdert sammen og må ikke overstige samlet bruttoinntekt på 369 000 kroner.

 

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker

 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern

 • i saker om militærnekting

 • i saker om tvangsekteskap

 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen

 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging

 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

 

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100.000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2024 er kr. 1.215,- ). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen, dvs kr. 9.720,-). 

INFORMASJON OM ADVOKATSALÆRET OG OPPDRAGET

Advokater er pålagt å gi klienter en skriftlig oppdragsbekreftelse som gir opplysninger om pris og øvrige opplysninger/forutsetninger om advokatoppdraget. Følgende generelle opplysninger kan gis:

 

Vår beregning av godtgjørelse/salær for advokatbistand fastsettes etter en vurdering hvor flere forhold tas i betraktning. Anvendt tid på oppdraget er den viktigste faktor, men for øvrig tas hensyn til sakens vanskelighetsgrad og hva klienten konkret har oppnådd gjennom bistanden. Det vil på forhånd være vanskelig å si noe eksakt om hvor mye de totale sakskostnadene vil beløpe seg til da de vil være avhengig av sakens omfang og kompleksitet.

 

Ved beregningen av salæret benytter vårt firma for tiden en timesats som varierer fra kr. 1.800 - 2.400, som tillegges 25 % mva, hvilket gir kr. 2.250 - 3.000,- pr. time. Ved fri rettshjelp gjelder andre satser, se nedenfor.

FRI RETTSHJELP

Dersom inntekts-/formuesforholdene samt sakens karakter tilsier det, kan oppdrag utføres under den offentlige ordningen med fri rettshjelp. Personer som mottar fritt rettsråd (sak behandles utenfor domstolene) skal betale en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats (kr. 1.215 per 1.1.2024). Personer som mottar fri sakførsel (saker behandles for domstolene) skal betale en egenandel på 25 % av totalt salær, begrenset til maksimalt 8 ganger offentlig salærsats på kr. 1.215 (dvs. kr. 9.720 per 1.1.2024).

 

Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt over hhv. kr 350.000 (enslige), kr 540 000 (ektepar, registrerte partnere, m.m.) eller formue over kr 150.000 (nettoformue).

 

Statsforvalteren / retten  kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Særlig dersom din eiendom gjør at du er registrert med formue, vil det være grunnlag for unntak. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmål om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

RETTSHJELPFORSIKRING

Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring - typisk innboforsikring.

 

Forsikringen dekker vanligvis utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 100.000. Forsikringstaker må som regel betale en egenandel bestående av et grunnbeløp samt 20 % av det overskytende.

 

Ta gjerne med forsikringspolisen til første konsultasjon slik at det raskt kan avklares om saken omfattes av forsikringen.

Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

bottom of page