INFORMASJON OM ADVOKATSALÆRET OG OPPDRAGET

Advokater er pålagt å gi klienter en skriftlig oppdragsbekreftelse som gir opplysninger om pris og øvrige opplysninger/forutsetninger om advokatoppdraget. Følgende generelle opplysninger kan gis:

 

Vår beregning av godtgjørelse/salær for advokatbistand fastsettes etter en vurdering hvor flere forhold tas i betraktning. Anvendt tid på oppdraget er den viktigste faktor, men for øvrig tas hensyn til sakens vanskelighetsgrad og hva klienten konkret har oppnådd gjennom bistanden. Det vil på forhånd være vanskelig å si noe eksakt om hvor mye de totale sakskostnadene vil beløpe seg til da de vil være avhengig av sakens omfang og kompleksitet.

 

Ved beregningen av salæret benytter vårt firma for tiden en timesats som varierer fra kr. 1.100 - 2.000, som tillegges 25 % mva, hvilket gir kr. 1.375 - 2.500 pr. time. Ved fri rettshjelp gjelder andre satser, se nedenfor.

FRI RETTSHJELP

Dersom inntekts-/formuesforholdene samt sakens karakter tilsier det, kan oppdrag utføres under den offentlige ordningen med fri rettshjelp. Personer som mottar fritt rettsråd (sak behandles utenfor domstolene) skal betale en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats (kr. 1.060 per 1.1.2019). Personer som mottar fri sakførsel (saker behandles for domstolene) skal betale en egenandel på 25 % av totalt salær, begrenset til maksimalt 5 ganger offentlig salærsats på kr. 1.040 (dvs. kr. 5.200 per 1.1.2019).

 

Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, registrerte partnere, m.m.) eller formue over kr 100.000 (nettoformue).

 

Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Særlig dersom din eiendom gjør at du er registrert med formue, vil det være grunnlag for unntak. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmål om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

RETTSHJELPFORSIKRING

Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring - typisk innboforsikring.

 

Forsikringen dekker vanligvis utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 100.000. Forsikringstaker må som regel betale en egenandel bestående av et grunnbeløp samt 20 % av det overskytende.

 

Ta gjerne med forsikringspolisen til første konsultasjon slik at det raskt kan avklares om saken omfattes av forsikringen.

Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

© 2020 Svein Riste

  • Facebook

MEDLEM I

advokatforeningenLogo.png